Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

ΤΙΜΑΙΟΣ

ΠΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ
Εις την Αίγυπτον, αρχίζει ο Κριτίας, εις το Δέλτα, εκεί πού εις την κορυφήν πού διαχωρίζεται το ρεύμα του Νείλου, υπάρχει μία έκτασις που λέγεται Σαϊτικός νoμός η μεγαλυτέρα πόλις του νομού αυτού ήτο η Σάϊς, από την οποίαν κατήγετο και ο βασιλεύς Άμασις . Οι κάτοικοι θεωρούν ως αρχηγόν της πόλεως των μίαν θεάν, η οποία εις μέν την Αιγυπτιακήν γλώσσαν ονομάζεται Νηίθ, εις δε την Ελληνικήν όπως υποστηρίζουν αυτοί, Αθηνά αγαπούν πολύ τους Αθηναίους και ισχυρίζονται, ότι κατά κάποιον τρόπον είναι συγγενείς των . Εκεί λοιπόν όταν επήγεν ο Σόλων, καθώς είπεν ετιμήθη με εξαιρετικάς τιμάς από τους κατοίκους