Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι αναθεματισμοί σε σύγχρονη απόδοση
ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους παριστάνουν τους ευσεβείς, ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγουν με θρά­σος ή πολύ περισσότερο με ασέβεια στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία τις ασεβείς δοξασίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα, ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους προτιμούν τη λεγόμενη σοφία των εκτός χριστιανισμού ΕλΛΗνων την ανόητη και ακο­λουθούν τους δασκάλους τους και δέχονται ότι υπάρ­χει με­τεμψύχωση ή ότι οι ανθρώπινες ψυχές χάνονται όπως τα άλογα ζώα και ξεπέ­φτουν στην ανυπαρ­ξία και εξαιτίας αυτών των ιδεών τους αθετούν την ανά­σταση, την κρίση [κατά τη δευτέρα παρουσία] και την τελική ανταπόδοση σύμ­φωνα με όσα έπραξε στη ζωή του ο καθένας, ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ
ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους λένε ότι είναι καλύτεροι κατά πολύ οι σοφοί των ΕΛΛΗΝΩΝ και οι πρω­το­στά­τες στις αιρέ­σεις, στους οποίους οι επτά άγιες και Καθολικές Σύνοδοι και όλοι οι Πα­τέρες που έλαμψαν μέσα στην Ορθοδοξία τους επέβαλαν ανάθεμα, ως ξένους στην Καθολική Εκκλησία, καθώς πλεόνασαν τα ψεύτικα και βρόμικα λό­για τους και εδώ και στη μέλλουσα κρίση, και σε κείνους που είναι ευ­σεβείς και ορθόδοξοι αλλά αμάρ­τησαν από ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια, ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους αποδέχονται τις διδασκαλίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και επιμέ­νουν να παρασύρουν σ’ αυτές άλλοτε κρυφά και άλλοτε φα­νερά και να τις δι­δάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ
ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους με δική τους πρωτοβουλία, μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, δια­στρεβλώνουν τα της δημιουργίας του ανθρώπου και δέχονται ως αληθινές τις πλατωνικές ιδέες και ισχυ­ρίζονται ότι οι ίδιοι από μόνοι τους διαμορφώνουν άποψη και προφα­νώς αμφισβητούν την απόλυτη εξουσία του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρ­ξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως Ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δε­σπότη, ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ
ΈΚΤΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις των ΕΛΛΗΝΩΝ, και ότι οι ψυχές προ­ϋπήρχαν και ότι δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία τα πά­ντα και ότι ήρθε το τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργή­θηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταργηθεί και εκλείψει, την οποία και ο ίδιος ο Χρι­στός και Θεός μας δίδαξε ως αιώνια και ακατάλυτη, παρέδωσε και εμείς από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η Βασιλεία παντοτινή, καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε άλλους αιώνια καταδίκη, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ
ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε όσους ακόμη φρονούν και λένε ότι κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυ­πόστατης Θεότητας είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη, αναγκά­ζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι θεία ουσία είναι χωρίς άλλο εκ των υστέρων δημιουργημένη· γιατί αν εκ των υστέρων δημιουργημένη ενέργεια κατά τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι εκ των υστέρων δη­μιουργημένη και η φύση. Αυτή όμως είναι άκτιστη, θα τη χαρακτηρίσει κανείς άκτιστη ου­σία και εξ αυτού του λόγου και όσοι ζουν με την καθαρή και αμόλυντη χριστιανική πίστη κινδυ­νεύουν να περιπέσουν σε πλήρη αθεΐα και να δεχτούν την ελληνική μυθολογία και τη λατρεία των δημιουργημάτων. Σε όσους άρα δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυ­πόστατης Θεότητας, ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ ΑΝΑ­ΘΕΜΑ.