Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Κατάντια ρε Έλληνες. Ναυαγοσώστες και εργάτες για πέντε ημερομίσθια το μήνα.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ξεκίνησε και συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο
ναυαγοσωστών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου  Κομοτηνής που εδρεύει στην Κομοτηνή, διάρκειας τριών μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Κομοτηνής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κ.λ.π.) Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Κοµοτηνής µέσα σε προθεσµία 6 ηµερών, ήτοι από 11-5-2015 µέχρι και την 16-5-2015. Επίσης ο ∆ήµος Κοµοτηνής ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα Ιούνιο, συνολικού αριθµού 20 ατόµων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του: Συγκεκριμένα θα προσλάβει ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 18 θέσεις ∆Ε τεχνίτης µαραγκός 1 θέση ∆Ε τεχνίτης θερµοϋδραυλικός 1 θέση Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσμία 20 ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής. Στην ιστοσελίδα του Δήμου δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου. Διαδώστε | Γίνετε

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..