Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

«Κατάρρευση -99,6% για τους εφοδιασμούς πλοίων γραμμών εξωτερικού με ελληνικά προϊόντα»

Σε εκμηδενισμό των εξαγωγών/εφοδιασμών πλοίων οδηγεί η στρεβλή ενσωμάτωση και μη εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών και κανόνων στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας, οδηγώντας σε απώλειες της τάξης του 99,6% (ή σωρευτικά κατά 366 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2012
και στερώντας την πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων στα