Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Ο αποθανών δεδικαίωται; Ιδού το ερώτημα! Ο Νόμος σε ερωτά, η Πατρίς σε ακούει, η Αλήθεια σε δικάζει.

ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΠΟΥ ΣΤΑ ΠΥΡΛΕΙΑ 
Παρά τοις Αιγυπτίοις οι νεκροί εδικάζοντο προ της ταφής. Τον νεκρόν έφερον εις τας όχθας ένθα υπήρχον οι Δικασταί και ο δημόσιος κατήγορος εξεφώνει προς τον νεκρόν το