Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Δος λόγον των πράξεων σου εις την πατρίδα. Ο Νόμος σε ερωτά, η πατρίς σε ακούει, η αλήθεια σε δικάζει.

Παρά τοις Αιγυπτίοις οι νεκροί εδικάζοντο προ της ταφής. Τον νεκρόν έφερον εις τας όχθας ένθα υπήρχον οι Δικασταί και ο δημόσιος κατήγορος εξεφώνει προς τον νεκρόν το όποιος και αν είσαι δος λόγον των πράξεων σου εις την πατρίδα. Ο Νόμος σε ερωτά, η πατρίς σε ακούει, η αλήθεια σε δικάζει.
Εκεί ο νεκρός παρίσταντο άνευ ισχύος, άνευ συνοδείας, αδιακρίτως αν ητο πλούσιος ή πτωχός, άρχων ή αρχόμενος! Μόνην συνοδείαν

Από την Σκύλλα στην Χάρυβδη.

Από την Σκύλλα του Συνωστισμού  στην  Χάρυβδη του:::: διαγωνισμός στα σχολεία: «Ουπς! Αλλάζω φύλο για μια μέρα»
Από την Σκύλλα γλιτώσαμε από την  Χαρυβδη πως γλιτώνουμε;Δεν σταματά με τίποτα και ξανακτύπησε Παραποιώντας την Ιστορία του Β Παγκοσμίου πολέμου  το